شهرسازی :

انجام مطالعات و برنامه ریزي و تهیه طرح هاي توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصـیلی شـهرها، طرح هاي هادي شهري، مطالعه و برنامه ریزي بخشهاي تـاریخی شـهري، سـاماندهی صـنایع و مشاغل مزاحم شهري، طرح هاي حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتـش سـوزي، زلزلـه و سـیل )، طرح جامع حریم شهرها، طرح شهرهاي جدید، طرح هاي موضوعی و موضعی شهري، طرح هاي ویژه مناطق آزاد (تجاري، صنعتی، گردشگري)

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.