فتوگرامتری

اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻬﭙﺎد ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ

دريافت سفارش و انجام عمليات پرواز ( عکسبرداری هوايي ) در مقیاس های مختلف در سریع ترین زمان ممکن

تبديل عکسهای هوايي و ترسيم و کارتوگرافی در مقياس های مختلف جهت تهیه نقشه های توپوگرافی و کاداستر بخصوص در مکان های دارای معارض و صعب العبور
جمع آوری ، پردازش ، کنترل ، تلفيق و تحليل انواع اطلاعات سنجنده های ماهواره ای ، GPS
طراحی و پياده سازی خط توليد داده های مکانی ( نقشه های سه بعدی رقومی ) با استفاده از تصاوير ماهواره ای ، هوايي و برد کوتاه
پياده سازی مدلهای واقعيت گرای سه بعدی مجازی شهرها بر مبنای داده های مکانی
مدل سازی سه بعدی قطعات صنعتی و آناليز تغيير شکل و جابجايي سازه ها به روش برد کوتاه (VISION METROLOGY SYSTEM )
بکار گيری همزمان تصاوير ماهواره ای ، هوايي و نقشه های زمانبندی به منظور آناليز و پالايش ميزان تغييرات
پردازش تصاوير ، تشخيص الگو و پياده سازی سيستم های هوشمند تصاوير ثابت و ويدوئی
طراحی و پياده سازی نرم افزارهای تخصصی کاربردی ، به منظور اتوماسيون الگوريتمهای سنجش از دور ،فتوگرامتری
بکارگيری تکنيک های مطرح در هوش مصنوعی در اتوماسيون مراحل مختلف استخراج ،طبقه بندی ، تشخيص و بازسازی اشيا
عمليات زمينی استرو (تعيين موقعيت نقاط کنترل عکسي)

تهيه پروفيل هاي طولي و عرضي (رودخانه ، راه ، خطوط انتقال،…) زمین طبیعی و ترسیم خط پروژه ومحاسبه حجم عملیات خاکی

 

فتوگرامتری هوایی

انجام کلیه مراحل تهیه نقشه­ های توپوگرافی و مسطحاتی از تصاویر هوایی شامل عملیات زمینی، تهیه و مثلث بندی، تبدیل و ترسیم

به هنگام سازی نقشه های 1:2000 با استفاده از تصاویر هوایی

تهیه نقشه تصویری قائم (Orthorectified) با استفاده از تصاویر هوایی

تهیه نقشه های موضوعی با استفاده از عکس های هوایی

مطالعات و بررسی تغییرات زمانی کاربری اراضی

انجام مطالعات و تحقیقات موضوعی با استفاده از فتوگرامتری هوایی

فتوگرامتری برد کوتاه

تهیه مدل سه بعدی آثار باستانی

تهیه مدل سه بعدی ساختمان­ها

اندازه گیری میزان جابجایی و تغییر شکل سازه ها

تهیه مدل سه بعدی قطعات صنعتی

انجام مطالعات و تحقیقات موضوعی با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه