نقشه برداری:

تهيه نقشه هاي توپوگرافي( منطقه ای ، شهری …) در مقياسهاي مختلف و تهيه مدل رقومی زمين وترسيم اتوماتيک نقشه ها

تهیه نقشه های کاداستر املاک واراضی کشاورزی و ملی

تهیه نقشه های راه ، راه آهن ، مترو وپیاده سازی مسیر راهها

تهیه نقشه های گاز رسانی شهری و بین شهری

تهیه نقشه­ های ازبیلت سه بعدی

ترازیابی در درجات مختلف (1و2و3)

محاسبه حجم عمليات خاکي ( خاکبرداري ،خاکريزي)
تعيين موقعيت نقاط با استفاده از GPS های چند فرکانسه در سیستم های مختلف (شمیم، هدی و…)

پياده سازی طرحهای مختلف اجرایی شامل مسيرها ،خطوط لوله ،انتقال نيرو ،نقشه های شهری و ثبتی ،تونل
مشاوره و نظارت نقشه برداری بر اجرای پروژه های راه سازی ، راه آهن
مشاوره و نظارت نقشه برداری بر اجرای پروژه های خطوط انتقال آب ، گاز ، نيرو و شبکه های آبياری