کشاورزي، منابع طبیعی و دامپروري:

 مطالعات امکان سنجی، مطالعات فنی و اقتصاد کشاورزي، بیوتکنولوژي، مدیریت تهیه طـرح و تهیه طرح هاي جامع توسعه کشاورزي، منابع طبیعی، دامپروري. مطالعـات، برنامـه ریـزي و تهیه طرح ها و پروژه ها در زمینه هاي: زراعـت، باغبـانی، دامـداري، دامپـروري، دامپزشـکی، جنگل و مرتع، حفاظت خاك و آب و آبخیزداري، تثبیت شن، مکانیزاسیون، تجهیز و نوسازي مزارع، ساماندهی و یکپارچه کردن اراضی، تهیه طرح هاي شبکه هاي آبیاري و زهکشی داخل مزارع و باغات، تسطیح و بهسازي اراضی، شبکه راه هاي بین مزارع، خاكشناسـی و اصـلاح اراضی، ایجاد مجتمع هاي زراعی و دامی و گلخانه اي، توسعه عمران روستایی و عشایري.