گواهی صلاحیت خدمات مشاوره: برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت، طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران ، توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط ارزیابی شود. دریافت گواهی صلاحیت ، مرحله اول از فرایند احراز صلاحیت شرکتهای متقاضی حضور در مناقصات دولتی و پروژه های بزرگ است .گواهی رتبه مجوزی است رسمی که بر اساس ضوابط سازمان ها ی ذیربط (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کشور) که به منظور اعلام صلاحیت و رتبه اشخاص حقوقی صادر می شود و با آن شرکت ها می توانند در مناقصات پروژه ها ی عمرانی شرکت کنند.

ISO 9001:2008 استاندارد مدیریت کیفیت: به کارگیری یسیستم مدیریت کیفیت جهت بهبود عملکرد کلی و یک مبنای منطقی برای فعالیت های توسعه پایدار بر اساس استاندارد بین المللی